Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

O knižnici

Otváracie hodiny:

  • Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok 7:30-15:30
  • Streda                                               7:30-17:00

                                                                                                 

Mestská knižnica Snina  v KAŠTIELI
Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
tel.: 057/762 3263
e-mail: kniznica@snina.sk                                                                              

 

 

O knižnici

O vzniku knižnice v Snine sa nezachovali žiadne materiály. Podľa zápisov v prírastkovom zozname sa predpokladá, že to bol rok 1952, kedy sídlila v rodinnom dome pána Müllera. No činitelia sninského okresu uverejnili vo Východoslovenskej pravde a v Slovenskej obrode článok porovnávajúci niektoré ukazovatele v 4 západoslovenských okresoch a v 4 okresoch severozemplínskych, v ktorom je uvedené, že k 31. decembru 1947 sa v okrese Snina nachádzala 1 verejná knižnica. Odvtedy sa viackrát sťahovala. Dňa 15. mája 1984 bola presťahovaná do novej budovy vtedy ešte mestského národného výboru. V roku 1993 bol v centre mesta odovzdaný do prevádzky dom kultúry, v priestoroch ktorého mala získať definitívne priestory, no nestalo sa tak. Takmer do konca roka 2013 mala stále sídlo v budove mestského úradu na Ulici strojárskej. Po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného sninského kaštieľa bola na tri etapy počnúc oddelením s odbornou literatúrou pre dospelých od 8.7.2013 cez literatúru pre deti a mládež v mesiaci október 2013 až po krásnu literatúru pre dospelých celá knižnica presťahovaná do kaštieľa a tak úplne čitateľom k dispozícii od 10.12.2013.

Sninská knižnica nemala nikdy právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je mesto Snina. Od roku 1985 do 31. mája 2007 bola súčasťou Mestského kultúrneho strediska v Snine, rozpočtovej organizácie mesta Snina, ktorá bola k uvedenému dátumu zrušená. Od 1. júna 2007 bola súčasťou oddelenia kultúry a školstva Mestského úradu v Snine. S účinnosťou od 1. novembra 2009 sa opäť stala súčasťou rozpočtovej organizácie s názvom Mestské kultúrne a osvetové stredisko, ktorá vznikla po schválení Mestským zastupiteľstvom v Snine. K jej základným dokumentom patrí Štatút zriaďovateľa a Knižničný poriadok.

Je univerzálnou verejnou knižnicou a v zmysle svojej zriaďovacej listiny v súčasnosti pôsobí ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Knižnica svojim používateľom bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňovaním svojho knižnično-informačného fondu.

K základným knižničným službám patria absenčné a prezenčné výpožičky. Doplnkové služby tvorí medziknižničná výpožičná služba, rezervácia kníh, konzultačné služby, reprografické služby, informačná výchova čitateľov i návštevníkov knižnice.

V oblasti automatizácie knižničných procesov sa pre knižnicu stal prelomovým rokom rok 2003. Toto obdobie, ktoré možno považovať za začiatok rozvíjania procesov elektronizácie knižnice, prinieslo najväčšie zmeny týkajúce sa spôsobu jej práce. Bol zakúpený subsystém retra a čiarového kódu knižničného softvéru LIBRIS, v ktorom sa nové knižničné jednotky začali spracovávať od augusta 2003. V ďalších troch rokoch došlo v oblasti slovenského knihovníctva v knižniciach k modernizácii informačných a komunikačných technológií. Preto i v našej knižnici bola v novembri 2006 vykonaná konverzia dát zo systému LIBRIS do knihovníckeho systému MaSK – CDS/ISIS,  prostredníctvom ktorého boli čitateľom poskytované služby počnúc akvizíciou cez odborné spracovanie knižničných jednotiek až po ch vypožičiavanie od januára 2007 do januára 2019. V súčasnosti po prechode posledného systému na novú úroveň naša knižnica používa knižnično-informačný systém KOHA (KIS MaSK 2).

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov služieb knižnice i verejnosť, ktoré sa vykonávajú formou informačnej výchovy, besied, súťaží a výstav. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi. Knižnica sa každoročne zapája aj do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Zároveň širokej verejnosti ponúkame celoročne zdarma darované knihy všetkých žánrov.

                                                            

Mgr. Soňa Magdoliničová
referent Mestskej knižnice v Snine