Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Kontakty

Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Dom kultúry Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

IČO: 42089697
DIČ: 2022907326

Bankové spojenie: 

ČSOB Banka / SK89 7500 0000 0040 0909 2640

 

Riaditeľka MKOS:

Riadi a zodpovedá za činnosť MKOS Snina, za plnenie jeho poslaní, za uplatňovanie a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, za správne hospodárenie s finančnými prostriedkami, za ochranu majetku MKOS, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Mgr. Diana Turčík

 

Technické oddelenie:

Zabezpečuje plynulý chod, správu a údržbu budov (Dom kultúry, kaštieľ), realizuje nákup majetku a materiálu pre potreby MKOS, inventarizáciu majetku, zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky potrebných zariadení v budovách, technicky a materiálovo zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a akcie MKOS.

 

Róbert Jakubec - vedúci TO a  správca kaštieľa

 

Peter Bovan - hlavný referent pre ozvučenie a osvetlenie

 

Róbert Kovaľ - kinár a druhý referent pre ozvučenie a osvetlenie

 

Ing. Ondrej Štofira - referent pre ozvučenie, osvetlenie a kino

  • mobil: 0915 206 799

 

Jozef Milovčik– údržbár / Dom kultúry a kaštieľ

  • tel.: 057/762 3635

 

Gabriela Janková - upratovačka / kaštieľ 

Agáta Koškovská - upratovačka / Dom kultúry 

 

PRODUKČNO-PROPAGAČNÉ ODDELENIE:

Zabezpečuje organizovanie, sprostredkovanie a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí občanom mesta, rozvoj amatérskej kultúry, vytvára podmienky na spoločenské a umelecké aktivity občanov, realizuje nové kultúrno-spoločenské podujatia pre všetky vekové kategórie. Tvorí a realizuje výstavy a zbierky. Oddelenie tiež zabezpečuje tvorbu a metodiku lektorovania, návštevnícku prevádzku, semináre, edukačné podujatia v kaštieli, spolupracuje s MK SR, Úradom vlády SR, ÚPSVR... 

 

 

Mgr. Miriama Paľovčíková - vedúca PPO

 

kultúrny referent / Dom kultúry

 

Mgr. Denisa Bandurčinová - kurátor, muzeológ / kaštieľ

 

Mgr. Viktória Capová - kultúrna referentka / kaštieľ

 

Mgr. Soňa Magdoliničová - hlavná referentka / Mestská knižnica Snina

 

Anna Radoňaková - referentka / Mestská knižnica Snina

  • tel: 057/762 32 63

 

Mgr. Barbora Turíková - referentka / Mestská knižnica Snina

  • tel: 057/762 32 63

 

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Zabezpečuje a zodpovedá za finančný a ekonomický chod celej organizácie, spravuje účty, zabezpečuje komplexné účtovníctvo, pokladničnú agendu, predaj a predpredaj vstupeniek a ich vyúčtovanie,  tvorí ročný rozpočet. Do agendy ekonomického oddelenia patrí aj: vyúčtovanie prevádzkových nákladov, centrálna evidencia zmlúv, vypracovanie záverečnej správy.

 

 

Mgr. Daniel Fundák - ekonomická agenda

 

Irena Kurťaková - personálna a ekonomická agenda

 

Lenka Hrivňaková - ekonomická referentka / predaj vstupeniek 

 

 

 

DOHODÁRI – pokladňa kina, lektorovanie v kaštieli počas letnej sezóny, pomocní pracovníci pri náročnejších podujatiach