Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

O nás

PSK

Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine je rozpočtovou organizáciou mesta Snina s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mestské zastupiteľstvo 01.11.2009.

Od začiatku fungovania inštitúcia výraznou mierou organizuje spoločenský život v našom meste. Buduje u verejnosti pozitívny vzťah ku kultúre. Plní teda úlohu kultúrno – spoločenského strediska mesta Snina.

MKOS každoročne pripravuje rôzne podujatia pre širokú verejnosť. Svoje trvalé miesto medzi nimi majú podujatia regionálneho charakteru s dlhoročnou tradíciou, organizované výlučne Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom. Objavujú sa však aj akcie v spolupráci s inými partnermi v meste alebo mimo mesta, či nadregionálna spolupráca s družobnými mestami. Najnovšie zaraďuje do svojej ročnej programovej štruktúry aj úplne nové aktivity s cieľom obohatiť ju a osloviť a prilákať čo najväčší okruh ľudí.

Má dve prevádzky:

1. Dom kultúry, ktorý bol do užívania odovzdaný 01.01.1993.

2. V roku 2013 sa dostal do správy MKOS aj zrenovovaný Sninský kaštieľ.

Činorodosť MKOS dopĺňa svojou kultúrno-výchovnou činnosťou aj Mestská knižnica, ktorá taktiež spadá do jeho organizačnej štruktúry so sídlom v Dome Kultúry.

Príprava a realizácia podujatí nie je jedinou činnosťou tejto organizácie. MKOS v priestoroch Domu kultúry a kaštieľa poskytuje subjektom krátkodobý prenájom na nimi konané kultúrne akcie, či akcie iného, než kultúrneho charakteru. Spoločenskú sálu Domu kultúry a kaštieľa si často prenajímajú organizácie, súkromné osoby alebo firmy na vlastné účely.

Najdôležitejšia stránka činnosti Mestského kultúrneho a osvetového strediska ale naďalej ostáva v osvete a zabezpečovaní a riadení kultúrno – spoločenského života obyvateľov a návštevníkov mesta Snina.

V oboch prevádzkach MKOS organizuje koncerty populárnej a vážnej hudby, domáce i pozývané divadelné predstavenia pre dospelých, vystúpenia tanečných súborov, vernisáže, konferencie, ale aj plesy a tanečné zábavy. Nezabúda ani na najmenšie deti, pre ktoré pripravuje v spolupráci bábkové divadlá a rôzne hudobno – zábavné vystúpenia. Podporuje profesionálnu, ale aj amatérsku umeleckú činnosť a umeleckú tvorbu konaním výstav rôzneho druhu. V oblasti muzeálnej činnosti poskytuje nadšencom histórie možnosť obohatiť si poznatky z regionálnych dejín. Podieľa sa na rozvoji záujmových aktivít vo vzdelávacej, umeleckej a mimo umeleckej oblasti. Pri ich napĺňaní spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami, ktoré pôsobia na území mesta. Kooperuje aj s radom občianskych združení, miestnych súborov, ochotníkov. Spoločnou náplňou tejto spolupráce je podpora kultúry s uchovávaním a rozvíjaním miestnych tradícií a zvykov v regióne.

 

AKIS

Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine je členom mimovládnej organizácie Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS), ktorej cieľom je prehĺbovať výchovu a vzdelávanie občanov. Ambíciou AKIS je zjednotenie kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v mestách a obciach na celom Slovensku s tým, že tieto inštitúcie nemajú metodický subjekt, ktorý by ich usmerňoval v rámci koncepcie rozvoja kultúry v štáte.      

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí vytvára vhodné ekonomické a technické podmienky na prezentáciu živej a inovatívnej umeleckej tvorby, tradičnej kultúry, divadla, tanca, hudby, filmu, výtvarného umenia, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií na regionálnej a miestnej úrovni. Jej hlavnou činnosťou je presadzovanie spoločných záujmov kultúrnych inštitúcií smerom k orgánom štátnej správy a samosprávy, verejnosti a zahraničiu.

https://www.1akis.sk/

graf

70

KULTÚRNO – OSVETOVÁ ČINNOSŤ NA SLOVENSKU SLÁVI 70 ROKOV

 

Založenie a vznik väčšiny domov osvety, z ktorých sa kreovali dnešné regionálne i mestské kultúrne a osvetové strediská, ako aj zriadenie Osvetového ústredia v Bratislave v roku 1953 si dôstojne pripomenú NOC (Národné osvetové centrum) i obidve stavovské organizácie zastrešujúce regionálnu i mestskú a miestnu kultúru – AKOI (Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií) i Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS), ktorej členom je aj Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.

S podporou Ministerstva kultúry SR je pripravených viacero prezentačných, vzdelávacích podujatí i festivalov. Uskutočnia sa v každom zo samosprávnych krajov Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti. "Od tých menších až po naozaj veľké celoštátne festivaly, od tradičných až po netradičné formy chcú ich realizátori prezentovať nielen výsledky svojej práce, ale najmä šikovnosť a talent ľudí, ktorí sa svojej tvorivej činnosti venujú vo svojom voľnom čase.“ Zároveň budú tieto podujatia tiež venované osobnostiam, ktoré tvoria miestnu a regionálnu kultúru a prezentujú jej bohatý potenciál.

"Kultúrno-osvetová činnosť nás vychováva umením i k umeniu, humanizuje nás a prehlbuje náš vzťah ku kultúrnej identite národa. Okrem toho plní nezastupiteľnú úlohu pri vyhľadávaní, ochrane, uchovávaní a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska," skonštatovala pri príležitosti otvorenie „roka kultúry“ aj vtedajšia ministerka kultúry SR Natália Milanová.

 

Názov projektu „Pohraničie na turistickej ceste. Zo Sniny do Karpatskej Tróje”

Koncepcia projektu spočíva vo vytvorení spoločnej poľsko-slovenskej turistickej ponuky založenej na kultúrnom a historickom dedičstve pohraničia.

Partneri projektu:

Podkarpatské múzeum v Krosne a Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.

Hlavné činnosti:

  • Rozšírenie a modernizácia infraštruktúry skanzenu Karpatská Trója v Trzcinici a Domu kultúry v Snine;

  • Rekonštrukcia a prezentácia starých zvykov a historických udalostí súvisiacich so spoločným historickým a kultúrnym dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia.

Cieľ projektu:

Formovanie turistickej ponuky s cieľom zvýšiť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení prihraničného regiónu a spopularizovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo cezhraničného významu.

Cieľové skupiny (zainteresované strany):

Turisti, obyvatelia, podnikatelia, mimovládne organizácie.

Oblasť realizácie projektu:

Poľsko-slovenské pohraničie s osobitným zreteľom na skanzen v Trzcinici a mesto Snina.

Hodnota projektu (odhadovaný rozpočet):

1,7 milióna eur

Plánované obdobie realizácie projektu:

apríl 2024 - december 2025

Termín na predkladenie pripomienok/otázok/návrhov

Pripomienky, otázky a návrhy k projektu môžete predkladať do 25. 09. 2023 prostredníctvom priloženého dotazníka, telefonicky alebo osobne. Kontaktné údaje osôb, ktoré prijímajú podnety, sú uvedené nižšie.

Svoje názory a postoje môžete vyjadriť v nasledujúcom dotazníku:

DOTAZNÍK

Kontakt pre účastníkov:

Małgorzata Wołek, Podkarpatské múzeum v Krosne, tel. +48/13-43-213-76;

mail: malgorzata.wolek@muzeum.krosno.pl

 Mgr. Diana Turčík, Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, tel. +57/762-3635,

mail: riaditelka@kulturasnina.sk

Projekt bude predložený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

PRÍLOHA 04.1. ZHRNUTIE PROCESU ÚČASTI