Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

O nás

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine je rozpočtovou organizáciou mesta Snina s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mestské zastupiteľstvo 01.11.2009.

Od začiatku fungovania inštitúcia výraznou mierou organizuje spoločenský život v našom meste. Buduje u verejnosti pozitívny vzťah ku kultúre. Plní teda úlohu kultúrno – spoločenského strediska mesta Snina.

MKOS každoročne pripravuje rôzne podujatia pre širokú verejnosť. Svoje trvalé miesto medzi nimi majú podujatia regionálneho charakteru s dlhoročnou tradíciou, organizované výlučne Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom. Objavujú sa však aj akcie v spolupráci s inými partnermi v meste alebo mimo mesta, či nadregionálna spolupráca s družobnými mestami. Najnovšie zaraďuje do svojej ročnej programovej štruktúry aj úplne nové aktivity s cieľom obohatiť ju a osloviť a prilákať čo najväčší okruh ľudí.

Má dve prevádzky:

1. Dom kultúry, ktorý bol do užívania odovzdaný 01.01.1993.

2. V roku 2013 sa dostal do správy MKOS aj zrenovovaný Sninský kaštieľ.

Činorodosť MKOS dopĺňa svojou kultúrno-výchovnou činnosťou aj Mestská knižnica, ktorá taktiež spadá do jeho organizačnej štruktúry so sídlom v Dome Kultúry.

Príprava a realizácia podujatí nie je jedinou činnosťou tejto organizácie. MKOS v priestoroch Domu kultúry a kaštieľa poskytuje subjektom krátkodobý prenájom na nimi konané kultúrne akcie, či akcie iného, než kultúrneho charakteru. Spoločenskú sálu Domu kultúry a kaštieľa si často prenajímajú organizácie, súkromné osoby alebo firmy na vlastné účely.

Najdôležitejšia stránka činnosti Mestského kultúrneho a osvetového strediska ale naďalej ostáva v osvete a zabezpečovaní a riadení kultúrno – spoločenského života obyvateľov a návštevníkov mesta Snina.

V oboch prevádzkach MKOS organizuje koncerty populárnej a vážnej hudby, domáce i pozývané divadelné predstavenia pre dospelých, vystúpenia tanečných súborov, vernisáže, konferencie, ale aj plesy a tanečné zábavy. Nezabúda ani na najmenšie deti, pre ktoré pripravuje v spolupráci bábkové divadlá a rôzne hudobno – zábavné vystúpenia. Podporuje profesionálnu, ale aj amatérsku umeleckú činnosť a umeleckú tvorbu konaním výstav rôzneho druhu. V oblasti muzeálnej činnosti poskytuje nadšencom histórie možnosť obohatiť si poznatky z regionálnych dejín. Podieľa sa na rozvoji záujmových aktivít vo vzdelávacej, umeleckej a mimo umeleckej oblasti. Pri ich napĺňaní spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami, ktoré pôsobia na území mesta. Kooperuje aj s radom občianskych združení, miestnych súborov, ochotníkov. Spoločnou náplňou tejto spolupráce je podpora kultúry s uchovávaním a rozvíjaním miestnych tradícií a zvykov v regióne.

 

AKIS

Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine je členom mimovládnej organizácie Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS), ktorej cieľom je prehĺbovať výchovu a vzdelávanie občanov. Ambíciou AKIS je zjednotenie kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v mestách a obciach na celom Slovensku s tým, že tieto inštitúcie nemajú metodický subjekt, ktorý by ich usmerňoval v rámci koncepcie rozvoja kultúry v štáte.      

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí vytvára vhodné ekonomické a technické podmienky na prezentáciu živej a inovatívnej umeleckej tvorby, tradičnej kultúry, divadla, tanca, hudby, filmu, výtvarného umenia, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií na regionálnej a miestnej úrovni. Jej hlavnou činnosťou je presadzovanie spoločných záujmov kultúrnych inštitúcií smerom k orgánom štátnej správy a samosprávy, verejnosti a zahraničiu.

https://www.1akis.sk/

graf

70

KULTÚRNO – OSVETOVÁ ČINNOSŤ NA SLOVENSKU SLÁVI 70 ROKOV

 

Založenie a vznik väčšiny domov osvety, z ktorých sa kreovali dnešné regionálne i mestské kultúrne a osvetové strediská, ako aj zriadenie Osvetového ústredia v Bratislave v roku 1953 si dôstojne pripomenú NOC (Národné osvetové centrum) i obidve stavovské organizácie zastrešujúce regionálnu i mestskú a miestnu kultúru – AKOI (Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií) i Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS), ktorej členom je aj Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.

S podporou Ministerstva kultúry SR je pripravených viacero prezentačných, vzdelávacích podujatí i festivalov. Uskutočnia sa v každom zo samosprávnych krajov Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti. "Od tých menších až po naozaj veľké celoštátne festivaly, od tradičných až po netradičné formy chcú ich realizátori prezentovať nielen výsledky svojej práce, ale najmä šikovnosť a talent ľudí, ktorí sa svojej tvorivej činnosti venujú vo svojom voľnom čase.“ Zároveň budú tieto podujatia tiež venované osobnostiam, ktoré tvoria miestnu a regionálnu kultúru a prezentujú jej bohatý potenciál.

"Kultúrno-osvetová činnosť nás vychováva umením i k umeniu, humanizuje nás a prehlbuje náš vzťah ku kultúrnej identite národa. Okrem toho plní nezastupiteľnú úlohu pri vyhľadávaní, ochrane, uchovávaní a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska," skonštatovala pri príležitosti otvorenie „roka kultúry“ aj vtedajšia ministerka kultúry SR Natália Milanová.