Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Knižnica

                             kniznica

Mestská knižnica / virtuálna prehliadka

Sninská knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou a v zmysle svojej zriaďovacej listiny v súčasnosti pôsobí ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Knižnica svojim používateľom bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňovaním svojho knižnično-informačného fondu. K základným knižničným službám patria absenčné a prezenčné výpožičky. Doplnkové služby tvorí medziknižničná výpožičná služba, rezervácia kníh, konzultačné služby, reprografické služby, informačná výchova čitateľov i návštevníkov knižnice. Zároveň širokej verejnosti ponúka celoročne zdarma darované knihy všetkých žánrov.