Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

39/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zverejňovanie podľa zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

39 Zmluva o nájme nebytových priestorov